Edukacja domowa

Edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole Podstawowej to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice. Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Dzieci korzystające z takiego trybu nauczania są formalnie uczniami szkoły, ale nie biorą udziału w tradycyjnych lekcjach. Uczą się w domu, a jakość i cele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają rodzice. Przychodzą do szkoły jedynie na egzaminy klasyfikacyjne.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. rodzicom łatwiej wnioskować o zorganizowanie dla ich dziecka edukacji domowej.

Według nowych przepisów zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła. Dotychczas przedszkole lub szkoła, do której do której dziecko zostało przyjęte, musiały znajdować się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.

Co więcej, na stałe uchylono obowiązek dołączania do wniosku o zezwolenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy więc:

– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

– zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Nowatorska Szkoła Podstawowa to miejsce przyjazne edukacji domowej, gdzie uczniowie przy pomocy rodziców oraz wykwalifikowanej kadry z powodzeniem zrealizują proces dydaktyczny, a w razie potrzeby i terapeutyczny w bezpiecznym środowisku domowym. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy niezbędną dokumentację i ścieżkę rozwoju edukacyjnego dla każdego ucznia. Z rodzicami i opiekunami planujemy również działania, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

Doskonale rozumiemy i znamy potrzeby dzieci z różnymi predyspozycjami, uzdolnieniami, a także deficytami. Mamy świadomość, że nie wszyscy mogą zdobywać wiedzę i rozwijać się w zwykłej szkole, nawet jeśli uczą tam najlepsi. Wszyscy się różnimy i mamy swoje tempo pracy. W naszej szkole w ramach edukacji domowej jest miejsce dla każdego. W przypadku uczniów posiadających opinie i orzeczenia dbamy o realizację zaleceń wynikających z tych dokumentów, w oparciu o IPET i wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka.

Czym jest edukacja domowa?

To dobre rozwiązanie dla tych, którym z różnych względów za ciasno jest we wszelkich ramach, systemach i z góry wyznaczonych przez innych zasadach. To nauczanie dzieci przez rodziców, opiekunów, a także przez wskazane przez nich osoby, poza tradycyjnym systemem szkolnym.

Dzieci uczą się same, w swoim tempie, słuchając swoich potrzeb, podążając za tym, co ich w danym czasie ciekawi. W modelu edukacji domowej rodzice i opiekunowie towarzyszą dzieciom. W początkowym etapie, kiedy dzieci uczą się kreślić litery i czytać, kiedy dokonują pierwszych obliczeń matematycznych, to rodzice są przy nich bardziej obecni. Na kolejnych etapach nauki i poznawania świata rodzice, eksperci i opiekunowie, są raczej dyskretnymi towarzyszami dzieci. Dorośli bardziej niż na nauczaniu dzieci koncentrują się na dostarczeniu im odpowiednich pomocy naukowych, służą ekspercką wiedzą, kiedy młodym brakuje zasobów, aby rozwiązać naukową zagadkę.

Dzieci uczą się nie tylko w domu, przy biurku, ale przede wszystkim w tych miejscach, które wspierają pracę ich mózgu. Edukacja domowa to częste wyprawy w teren, do lasu, do miasta, do muzeów i ciekawych miejsc. Wszędzie, gdzie dzieci mogą dotknąć i doświadczyć tego, o czym czytają w książkach. Uczniowie będący w edukacji domowej często spotykają się ze sobą, nawiązują przyjaźnie, tworzą wspólne projekty. To nie tylko doskonała okazja do bycia z innymi dziećmi, zdobywania umiejętności społecznych, ale też szansa na uzupełnienie wiedzy tam, gdzie ktoś inny ma jaj więcej. To czas rozwijania swoich talentów i możliwości.

Rodzice przekonani, że edukacja domowa, to dobra droga dla ich dzieci, dzielą się odpowiedzialnością za naukę, a my im w tym pomagamy. Ktoś jest biegły w informatyce, więc nie tylko swoim dzieciom tłumaczy zawiłości z tego obszaru, ale obdarowuje tą wiedzą innych uczniów. W ramach wymiany, inny rodzic dba, na przykład, o przyrodnicze wtajemniczenie dzieci. Zdarza się, szczególnie na późniejszych etapach edukacji, że rodzice wspólnie wynajmują nauczyciela, specjalizującego się w danym obszarze tematycznym. Dzieci w edukacji domowej, szybko wykraczają poza ramy programu szkolnego i potrzebują eksperckiego wsparcia naukowego. My oferujemy taką pomoc w zakresie edukacji i terapii.

Od czego zacząć?

Jesteście zdecydowani! To świetnie, a teraz czas na kolejne decyzje. Witamy w Nowatorskiej Szkole Podstawowej, w której dzieci z ważnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi będą mogły zrealizować model edukacji domowej. Dla nas to zobowiązanie, a dla rodziców pewność, że są traktowani z szacunkiem, profesjonalizmem i otwartością.

W tak przyjaznej szkole jak nasza edukacja domowa to nie dziwny wymysł rodziców, ale droga, którą rodzice uznali za najlepszą dla swoich dzieci. Szczególnie, kiedy zaczynacie, to ważne, aby mieć wsparcie ludzi, którzy pomogą i wyjaśnią na czym ta edukacja polega.

Nie takie straszne egzaminy

Dzieci uczące się poza systemem w naszej szkole obowiązkowo zdają egzamin z podstawy programowej. Dajemy możliwość zdawania go w dowolnym terminie – przed ostatnią radą klasyfikacyjną w danym roku szkolnym. Doskonale rozumiemy, że dzieci w edukacji domowej mogą być gotowe do wcześniejszych egzaminów. Dzieci uczą się we własnym tempie, a jeśli coś je pasjonuje, to szybciej zdobywają wiedzę.

Pamiętajcie Państwo, że możecie towarzyszyć dziecku na egzaminie. Dla niektórych dzieci może być on stresujący, co może wpłynąć na to, jak się na tym egzaminie zaprezentują. Nie martwcie się, będziemy z Wami.

 

Dlaczego edukacja domowa w Nowatorskiej Szkole Podstawowej?

  1. Wierzymy, że taka edukacja ma sens również w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  2. Mamy wypracowane metody współpracy i sposoby komunikacji z rodzicami.
  3. Umożliwiamy kontakty rówieśnicze z innymi dziećmi w szkole poprzez uczestnictwo w szkolnych wydarzeniach.
  4. Udostępniamy nasze pracownie, materiały, książki, boiska oraz pomoce terapeutyczne.
  5. Szczególną troską otaczamy uczniów z trudnościami rozwojowymi oraz ich rodziców, aby wspólnie osiągnąć sukces dydaktyczny i terapeutyczny.
  6. Mamy doświadczenie w realizacji edukacji domowej.

 

Przydatne linki:

Podstawa Programowa

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na edukację domową

Ankieta informacyjna

Oświadczenie

Czesne

Zapraszamy

Zespół Nowatorskiej Szkoły Podstawowej